Reklamační řád TIERRA VERDE s.r.o.

Preambule

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka a společnosti TIERRA VERDE v případě, že přes veškeré úsilí společnosti TIERRA VERDE o zachování vysoké kvality nabízených výrobků a zboží vznikne na straně zákazníka (konečného spotřebitele nebo obchodníka) oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaných výrobků a zboží.

Veškeré reklamace, včetně neoprávněných, se snažíme řešit ke spokojenosti všech zúčastněných.

Článek I

Prevence

 1. Při zadávání objednávky zboží je nutné, abyste si před odesláním objednávky zkontrolovali zvolený druh a velikost balení. Předejdeme tak pozdějšímu řešení dodávky původně nechtěného zboží nebo balení.

 1. Při používání výrobků TIERRA VERDE je nutné, abyste věnovali dostatečnou pozornost doporučenému používaní, které je uvedeno na obalu výrobku, v příbalových letácích nebo na našich webových stránkách. V případě nejasností ohledně použití výrobku nás kontaktujte na e-mailu obchod@tierraverde.cz  nebo telefonicky na čísle 777 727 370. Předejdeme tak Vaší nespokojenosti s účinností výrobků.

Článek II

Základní podmínky reklamace

 1. Vyskytne-li se v záruční době u zakoupených výrobků a zboží vada, máte právo tuto vadu reklamovat.

 1. Vadou se rozumí neshoda mezi objednávkou, fakturou a/nebo dodanými výrobky a zbožím, poškozený balík nebo zboží v něm.

 1. Za vadu nelze považovat:

 • vizuální nebo čichové vjemy nepříjemné pro zákazníka
 • změny vyplývající z přírodního charakteru použitých surovin
 • omyl na straně zákazníka při objednávání zboží
 • opotřebení nebo spotřeba zboží způsobené obvyklým používáním nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti)
 • pro vadu je sjednána sleva z kupní ceny
 • zboží dodané k objednávce jako dárek
 1. Uplatníte-li právo z vady prodaných výrobků a zboží řádným způsobem, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Článek III

Místo a způsob uplatnění reklamace

 1. V případě zájmu o reklamaci našeho zboží tak učiňte bezprostředně po zjištění vady u zboží.

 1. Reklamaci jako koncový zákazník uplatníte přímo v prodejně nebo v e-shopu, kde jste zboží zakoupili. Je třeba předložit doklad o zaplacení a postupovat v souladu s reklamačním řádem dané prodejny nebo e-shopu.

 1. Jako koncový zákazník nebo obchodník, který zakoupil zboží přímo od TIERRA VERDE, nás neprodleně informujte o uplatnění reklamace:

 • Telefonicky na 777 727 370
 • E-mailem na reklamace@tierraverde.cz
 • Poštou na korespondenční adresu
 • Osobně na adrese provozovny TIERRA VERDE, s.r.o., Vintrovna 453/3F, 664 41 Popůvky
 1. V prvotní informaci o uplatnění reklamace (přes e-shop, e-mailem nebo poštou) uveďte:

 • identifikační údaje
 • číslo faktury
 • druh a rozsah vad na reklamovaném zboží, jak se vady zboží projevují (fotodokumentace)
 • jaký nárok z důvodu reklamace zboží uplatňujete
 • datum
 • podpis
 1. Na uplatněnou reklamaci jsme povinni reagovat do 24 hodin s informací o zahájení reklamačního řízení.

 1. Pro zdárné vyřešení reklamace Vás žádáme o potřebnou součinnost.

 1. V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemáte nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani TIERRA VERDE nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na její straně (pokud se ze strany zákazníka nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Článek IV

Postup uplatnění reklamace

Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době 24 měsíců od převzetí zboží.

 1. Poškozený balík

 • V případě viditelného poškození balíku nebo zboží v něm jste oprávnění zásilku nepřevzít. V případě převzetí zásilky jste povinni sepsat protokol o poškození (formulář má k dispozici řidič dopravní společnosti). Následně je nutné nám do 24 hodin od převzetí zásilky poskytnout podklady pro reklamaci, abychom mohli řešit reklamaci s dopravní společností. Nejasné, chybějící nebo opožděné zaslání podkladů potřebné pro zahájení řízení o reklamaci můžou být důvodem pro zamítnutí reklamace.
 1. Poškozené zboží

 • V případě převzetí zásilky, na které nebylo zjevné poškození obsahu, postupujte obdobně jako u poškozené zásilky (kromě potvrzení protokolu o poškození ze strany řidiče dopravní společnosti).
 1. Skrytá vada zboží

 • Vadu projevenou později reklamujte bezprostředně po jejím zjištění.
 • Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu reklamace@tierraverde.cz nebo telefonicky 777 727 370, společně domluvíme následný postup řešení reklamace.
 • Pro prokázání vady výrobku Vás můžeme požádat o zpětné zaslání vadného výrobku. Při spotřebě více jak ¼ výrobku nemusí být reklamace uznána.
 • V případě, že výrobek nenaplňuje Vaše očekávání ohledně účinnosti, nemusí být reklamace akceptována. Budeme však hledat způsob, jak ve Vašich podmínkách fungování výrobku zajistit, případně jak účinnosti dosáhnout prostřednictvím jiných výrobků.
 1. Neshoda mezi objednávkou, fakturou a/nebo dodanými výrobky a zbožím

 • Před hlášením neshody mezi objednávkou a dodaným zbožím zjistěte, jestli Vám byly doručeny veškeré balíky. Zásilky s více balíky jsou označeny na balících formou „číslo balíku/celkový počet balíků“.
 • V případě nedoručení některého z balíků nebo nedoručení objednávky do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky nás neprodleně informujte.
 • V případě neshody způsobené jiným důvodem než nedoručením balíku, nás neprodleně kontaktujte telefonicky nebo e- mailem a domluvíme následný postup řešení reklamace.

Článek V

Způsoby řešení reklamace

V případě oprávněné reklamace je Vašim právem, abychom zboží bezplatně a neodkladně uvedli do stavu zodpovídajícího Vašim požadavkům a sjednali nápravu jedním z následovných způsobů:

 • V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Společnost TIERRA VERDE je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může zákazník požadovat výměnu zboží (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.
 • V případě neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží, odstoupení od smlouvy a vrácení ceny za zboží, nebo poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží.
 • V případě zamítavého stanoviska na reklamaci Vás budeme písemně (e-mailem nebo poštou) informovat včetně zdůvodnění zamítnutí reklamace (ukončení reklamačního řízení).

Článek VI

Závěrečné ustanovení

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Tento reklamační řád nabývá platnost dne 25. 6. 2019.